تداف در حوزه های مختلف زیر مشغول خدمت رسانی به صنایع مختلف کشور است.

خدمات تداف در حوزه های مختلف

_

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

برای نمایش در اندازه بزرگ

اینجا کلیک کنید

کاربرد مختلف پهپاد ( حوزه انرژی )

برای نمایش در اندازه بزرگ

اینجا کلیک کنید

کاربرد مختلف پهپاد (صنعت ساخت و ساز)

برای نمایش در اندازه بزرگ

اینجا کلیک کنید

کاربرد مختلف پهپاد (صنعت کشاورزی)

برای نمایش در اندازه بزرگ

اینجا کلیک کنید

کاربرد مختلف پهپاد (امنیت عمومی)

برای نمایش در اندازه بزرگ

اینجا کلیک کنید